Regulamin

REGULAMIN
BIEGU
POWITANIE LATA
DZIEWICZA GÓRA BIEGA

1. CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
– Integracja osób bior
ących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
– Integracja ruchowa rodzin

2. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Biegaj z Mapą”
3. TERMIN I MIEJSCE
Miejsce zawodów: Ośrodek Dziewicze Góra – Nadleśnictwo Łopuchówko k. Czerwonaka
Koordynaty GPS N52° 28′ 55.108″ E17° 0′ 18.9987″
W nawigacji google maps, prosimy wpisać: Dziewicza Góra Biega.
– Termin zawodów: 19.06.2021r.
– Biuro zawodów czynne od godziny 8 do godziny 12.
4. ZASADY UCZESTNICTWA

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie zawodów.
– limit uczestników wynosi 450 osób.
– osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego.
– zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
– każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej.
– osoby w wieku 15-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności)zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
5. OPŁATA STARTOWA
– opłata startowa wynosi 45zł ( płatne podczas rejestracji na bieg )
– w przypadku wolnych pakietów ( w dniu zawodów ) 55zł
6. TRASA
Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu.
– Na całej długości trasy oznaczające taśmy oraz strzałki kierunkowe.
– Przebieganie pod taśmami, jest jednoznaczne ze skracaniem trasy, co powoduje dyskwalifikację zawodnika.
– Długość pętli 5,15km ( przewyższenie 125 m ).
7. DYSTANSE
– Bieg na 5 km
– Bieg na 10 km ( 2 x pętla DGB )
– Bieg na 15 km ( 3 x pętla DGB )
– Marsz NW na 5 km
8. HARMONOGRAM
biuro zawodów czynne od godziny 8:00
– Start na zasadzie „otwartej mety”
– bieg możesz rozpocząć w dowolnym momencie między godziną 8:30 a godziną 12:30
zamknięcie Mety o godzinie 13:30

ZMIANA REGULAMINU! –  dnia 13.06.2021r.
– biuro zawodów czynne od 8:00 do godziny 11:00
– Start biegu na 15 km – godzina 9:00
– Start biegu na 10 km – godzina 9:15
– ok godziny 10:20 dekoracja na 10 i 15 km
– Start biegu na 5 km – godzina 11:15
– Start NW – godzina 11:20
– ok godziny 12 dekoracja na 5 km i NW

 

9. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRADZANIE
Na każdym dystansie:

– Open Kobiet ( miejsca 1- 3 )
– Open Mężczyzn ( miejsca 1 – 3 )
Kategorie Wiekowe dla biegaczy: ( nagradzane 1. miejsce w kategorii )
M – 16 16 – 19 lat K – 16 16 – 19 lat
M – 20 20 – 29 lat K – 20 20 – 29 lat
M – 30 30 – 39 lat K – 30 30 – 39 lat
M – 40 40 – 49 lat K – 40 40 – 49 lat
M – 50-  powyżej 50 lat –  lat
K – 50 – powyżej 50 lat
Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.
Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
10. ZGŁOSZENIA
Formularz zgłoszeń dostępny jest na stronie www.dziewiczagorabiega.pl
– Zawodnik wypełnia formularz zgłoszeń wybierając odpowiedni dystans na którym chce wystartować.
– Formularz zgłoszeń czynny jest do godz 20:00, do dnia 17.06.2021r.
– w przypadku wolnych pakietów, możliwość zapisania się w biurze zawodów.
11. POMIAR CZASU
Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym.
– Chip jest zwrotny.
– Pod uwagę brany będzie czas netto zawodnika.
– Numer startowy należy przymocować w widocznym miejscu na wysokości klatki piersiowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu zawodnika.
– Numer startowy jest dla zawodnika na pamiątkę.
Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 złotych.
12. WYŻYWIENIE
– na Mecie dostępna będzie woda oraz słodkie przekąski.
13. OPIEKA MEDYCZNA
Podczas biegu głównego organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci wykwalifikowanego ratownika medycznego.
14. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Ze względów bezpieczeństwa podjęte zostały działania w zakresie ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego.
– biuro zawodów znajdować będzie się na zewnątrz,
– obsługa biura zawodów pracować będzie w rękawiczkach ochronnych,
– w biurze zawodów dostępny będzie płyn do dezynfekcji,
– podczas odbioru numeru startowego zaleca się zasłonięcie nosa i ust,
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę ( z wyjątkiem klęsk żywiołowych itp. ).
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny.
Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.

 

16. WYKAZ ZAGROŻEŃ W LESIE:

Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr,burza, grad, wysokie i niskie temperatury)
– Zagrożenie pożarowe
– Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne(możliwość potknięcia,poślizgnięcia)
-Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości(np.: konary,gałęzie,surowiec drzewny)
– Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem(m.in. Drewnem)
– Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego
– Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (np.: środki ochrony roślin, spaliny)
– Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in. możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze,żmije,wpływ roślin:pyłki,kolce, ciernie, właściwości parzące, wpływ gleby: wirusy, bakterie, grzyby)
– Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych
– Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów
– Zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń energetycznych
– Zagrożenia odzwierzęce (fizyczne, biologiczne)
– Możliwość zgubienia się w lesie.

17. PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy, iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub innych przekazanych przeze Ciebie dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17, o numerze NIP 7822563980 w celu uczestnictwa w imprezie.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Biegaj z Mapą oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej oraz sms informacji o zawodach Dziewicza Góra Biega.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych są Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (dalej: my).
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na kontakt@dziewiczagorabiega.pl
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.