polityka prywatności

Polityka Prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest stowarzyszenie Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez stowarzyszenie Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez stowarzyszenie Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 8.  Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego
  uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
  Twoje dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, udzielić Ci
  rabatów finansowych, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania marketingowe w
  tym konkursy.
 9. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne,
  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
  Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
  – osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
  mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  – podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  – innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 10. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
  wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas
  przepisami archiwalnymi.
 11. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
  danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na
  kontakt@dziewiczagórabiega.pl
 12. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
  przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 13. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest
  dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie
  Dziewicza Góra Biega
 14. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.*

  *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE.