polityka prywatności

Polityka Prywatności

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą ma obowiązek chronić udostępnione i powierzone jej dane zgodnie z tzw. rozporządzeniem RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest stowarzyszenie Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (zwany dalej „Administratorem”).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane:

 • W CELU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 • W CELU KONTAKTU

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • W CELU UCZESTNICTWA W IMPREZIE DZIEWICZA GÓRA BIEGA

Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, udzielić Ci rabatów finansowych, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania marketingowe, w tym konkursy.

Jednocześnie informujemy, iż przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w biegu.

Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu). Tak więc, warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez stowarzyszenie Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez stowarzyszenie Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych.

 • W CELACH MARKETINGOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

PLIKI COOKIES ORAZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony / serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Nasza strona internetowa stosuje wtyczki społecznościowe („pluginy”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc. 601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratora serwisu społecznościowego Facebook.

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza strona zawiera również odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Poniższe wskazówki związane z ochroną danych dotyczą tylko naszych witryn.Po przejściu na inne strony prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych tam obowiązujących. Nie ponosimy odpowiedzialności za obce treści. Za nielegalną, błędną lub niepełną zawartość tych stron, jak również za szkody związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji zawartych na innych stronach odpowiada tylko oferent tych stron internetowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Twoje dane mogą zostać przekazane:

 • OSOBOM ORGANIZUJĄCYM (Pracownikom oraz wolontariuszom)

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 • FIRMIE OBSŁUGUJĄCEJ POMIAR CZASU „TECH-RACE”

Firma TECH_RACE odpowiada za system zapisów, pomiar czasu, tworzenie listy wyników

 • PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM ZA SYSTEM PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ (PRZELEWY24)

Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

 • ORGANOM PAŃSTWA, NADZORU LUB ORGANOM ŚCIGANIA

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Chronimy Twoje dane osobowe, stosując rozsądne i odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, w celu zachowania poufności Twoich danych osobowych i ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Również wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Należy jednak pamiętać, iż internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym medium.

Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

TWOJE UPRAWNIENIA

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak mieć na uwadze, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od Stowarzyszenia Biegaj z Mapą.

Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@dziewiczagórabiega.pl

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@dziewiczagórabiega.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 24.05.2018 r.