Regulamin

Regulamin Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2016 / 2017

Cel imprezy:

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
• Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
• Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
• Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
•Integracja ruchowa rodzin

Organizator

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą www.biegajzmapa.com

Współorganizator

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Terminy

1. 15 października 2016
2. 26 listopada 2016*
3. 17 grudnia 2016*
4. 14 stycznia 2017*
5. 18 lutego 2017*
6. 18 marca 2017*
* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów.

Miejsce

Miejsce Dziewicza Góra, 62-004 Czerwonak. Centrum zawodów – Ośrodek Turystyczno – Edukacyjny Nadleśnictwa Łopuchówko przy parkingu leśnym pod Dziewiczą Górą.

Trasa

Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu. Na całej długości trasy oznaczające taśmy oraz strzałki kierunkowe. Przebieganie pod taśmami, jest jednoznaczne ze skracaniem trasy, co powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Długość pętli5,15km ( przewyższenie 125 m )
.
Trasa krótka – 5,15km – przewyższenie 125 m
Trasa długa – 10, 35 km –przewyższenie 250 m ( 2 pętle )
Zawodnicy startujący na dystansie 10 km, przebiegają przez linie mety i kierują się na drugą pętle.
TRASA

Dystanse

Bieg główny odbywa się na dystansie 5 i 10 kilometrów. Zawodnik sam decyduje na jakim dystansie startuje, podczas zgłaszania się na bieg.
Zawodnicy Nordic Walking startują na dystansie 5 km.
Zawodnik, który nie ukończył trasy na którą się zapisał, nie zostaje sklasyfikowany. Zawodnik, który zapisał się na dystans 10 km, a ukończył bieg po pierwszej pętli ( 5 km ), ma obowiązek zgłosić ten fakt Sędziemu Mety. Zawodnik w takim wypadku nie zostaje sklasyfikowany.

Harmonogram startów

Bieg na 200m – start 9:15
Bieg na 500m – start 9:30
Bieg na 1000m – start 9:45
Bieg na 1500m – start 10:00
Dekoracja zawodników z biegów dziecięcych i młodzieżowych ok 10:30

Bieg na 10 km – start 11:00 – na sygnał Sędziego Startu.
Bieg na 5 km – start 11:05 – na sygnał Sędziego Startu.
Nordic Walking 5km – start 11:10 – na sygnał Sędziego Startu.

Kategorie

Kategorie wiekowe*:
M – 16 do 19 lat K – 16 do 19 lat rocznik 1997 i młodsi
M – 20 20 – 34 lat K – 20 20 – 34 lat rocznik 1996− 1982
M – 35 35 – 49 lat K – 35 35 – 49 lat rocznik 1981 − 1967
M – 50 50 – 64 lat K – 50 50 – 64 lat rocznik 1966 − 1952
M – 65 65 lat i więcej K – 65 65 lat i więcej rocznik 1951 i starsi
*kategorie wiekowe obowiązują z 2016 roku.

*Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do innej kategorii.

Marsz Nordic Walking – kategoria OPEN K i OPEN M tylko na dystansie 5 km.

Przed biegiem głównym będą odbywały się biegi dziecięce*
Roczniki 2012 i młodsi – trasa 200 m
Roczniki 2011 – 2008 – trasa 500 m
Roczniki 2007 – 2004 – trasa 1000 m
Roczniki 2003 – 2000 – trasa 1500 m
*Możliwość startu tylko na dystansie zgodnym z rocznikiem zawodnika lub/oraz na dystansie
dłuższym.
*kategorie wiekowe obowiązują z 2016 roku

Biuro zawodów

Czynne w dniu biegu w godzinach 8:45 – 10:45 w centrum zawodów ( Ośrodek Turystyczno -Edukacyjny Nadleśnictwa Łopuchówko przy parkingu leśnym pod Dziewiczą Górą).

Zgłoszenia

Bieg Główny
Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.dziewiczagorabiega.pl.
Zawodnik wypełnia formularz zgłoszeń,
który czynny jest do godz 19:00, do czwartku poprzedzającego bieg.

Biegi Dziecięce i Młodzieżowe
Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.dziewiczagorabiega.pl.
Rodzic/Opiekun wypełnia formularz zgłoszeń, który czynny jest do godz 19:00, do czwartku poprzedzającego bieg.

Zawodnicy poniżej 18 roku życia, muszą posiadać wypisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w zawodach. Odpowiednie pismo dostępne w biurze zawodów. Rodzic/Opiekun musi podpisać zgodę w momencie odbioru numeru startowego.

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na kontakt@dziewczagorabiega.pl

 

Opłata startowa

Opłata startowa za Bieg Główny ( bieg na 10 i 5 km oraz Nordic Walking ) – 30 zł

Opłata startowa za biegi Dziecięce i Młodzieżowe – 5 zł

Opłaty startowe przyjmujemy tylko za pośrednictwem przelewu na konto Organizatora.

Dane do przelewu

Biegaj z Mapą
Nr konta 11 1090 1447 0000 0001 2216 3207
Ul. Wilczak 4/17

61-623 Poznań
Tytułem „
DZIEWICZA GÓRA BIEGA imię i nazwisko zawodnika”


Istnieje mo
żliwość wykupienia karnetu na wszystkie biegi.

Karnet na 6 biegów ( płatne tylko online do dnia 1 października 2016 r. )* – 144 zł

Karnet na 6 biegów wraz z koszulką biegową ( płatne do dnia 1 października 2016 r. )* – 170 zł

*Brak przelewu do dnia 1 października skutkuje skreśleniem z listy zgłoszeń i nieważnością zgłoszenia na cały cykl.

 

Klasyfikacja

Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu – liczone są najlepsze 4 starty z 6 z całego GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH na tym samym dystansie.
Po każdym biegu zostaną przyznane punkty dla zawodników według wzoru: pierwszy zawodnik 1 pkt, drugi 2 pkt, trzeci 3 pkt itd.
Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa cały cykl i kategorie wiekowe( w przypadku osób z tą samą liczbą punktów wygrywa osoba która zajmowała lepsze miejsca we wszystkich biegach).
Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.
Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej.
Taka sama klasyfikacja dla biegów dziecięcych i młodzieżowych oraz marszu Nordic Walking

Pomiar czasu

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik
otrzyma z numerem startowym w biurze zawodów. Chip należy przymocować na wysokości klatki
piersiowej wraz z numerem startowym.
Chip jest zwrotny.
Zawodnik zobowiązany jest zwrócić chip każdorazowo po zakończeniu biegu. Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 20 złotych. Dodatkowo za każdy nie zwrócony chip zawodnik zostanie obciążony kosztami administracyjnymi wynoszącymi 30zł brutto za sztukę.

Numer startowy

Numer będzie wydawany w biurze zawodów. Po biegu zawodnik zdaje numer organizatorowi. Po
ostatnim biegu zawodnicy mogą zabrać numery startowe na pamiątkę udziału w Grand Prix.
Zawodnicy zgłoszeni na cały cykl zawodów, mieli będą przypisany numer na cała edycję.

Nagrody

Po każdym biegu drobne nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych dystansów.
Po ostatnim biegu zostanie przeprowadzona dekoracja najlepszych zawodników na Trasie Długiej i na Trasie Krótkiej w kategorii OPEN M i OPEN K oraz w kategoriach wiekowych.
Przeprowadzona zostanie również dekoracja najlepszych zawodników w biegach dziecięcych i młodzieżowych oraz marszu Nordic Walking.
Dla najlepszych zawodników puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych zwycięzca otrzymuje puchar i dyplom.
Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących naszych zawodów, oraz informacji o naszych partnerach.
Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego, oraz przenosić opłaty startowej na innych uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do
jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwychwypadków.
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2h.
Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum
zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.