Regulamin

Regulamin

Dziewicza Góra Biega 22.06.2018 r.


Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
  3. Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
  4. Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
  5. Integracja ruchowa rodzin

Organizator

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą www.biegajzmapa.com

Termin

22 czerwca 2018 Start 20:00*

Start wspólny dla zawodników biegnących na 5 i 10 km. Nordic Walking 5 minut później.
W przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników – prawdopodobnie start zostanie podzielony na dystanse. Odpowiednią informację podamy na 24 godziny przed startem.


Miejsce

Miejsce Dziewicza Góra, 62-004 Czerwonak. Centrum zawodów- Ośrodek Turystyczno-Edukacyjny Nadleśnictwa Łopuchówko przy parkingu leśnym pod Dziewiczą Górą.

Koordynaty GPS N52° 28′ 55.108″ E17° 0′ 18.9987″

W nawigacji google maps, prosimy wpisać: Dziewicza Góra Biega.


Dystans i kategorie

Trasa krótka 5km – 5,15km – przewyższenie 125 m
Trasa długa 10km – 10, 35 km –przewyższenie 250 m ( 2 pętle )

 

Kategorie wiekowe:

M – 20 do 30 lat K – 20 do 30 lat ( roczniki 1988 i młodsi )M – 40 31 – 49 lat K – 40 31 – 49 lat ( roczniki 1969 – 1987 )
M – 50 50 lat i więcej K – 50 50 lat i więcej ( roczniki 1968 i starsi )

Marsz Nordic Walking – kategoria OPEN K i OPEN M tylko na dystansie 5 km.

Biuro zawodów

Czynne w dniu biegu w godzinach 19:10 – 19:55.


Trasa

Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu. Trasa w terenie oznaczona co kilometr.
Długość pętli
5,15km ( przewyższenie 125 m ).
Zawodnicy startujący na dystansie 10 km, przebiegają przez linie mety i kierują się na drugą pętle.
TRASA

Zgłoszenia i opłata startowa

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.dziewiczagorabiega.pl.
Formularz zgłoszeń czynny do 20 czerwca 2018 roku, do godziny 24:00.

Opłata startowa – 35 zł

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na kontakt@dziewczagorabiega.pl

 

 

Pomiar czasu
Pomiar czasu prowadzony jest przez firmę Maratończyk Pomiar Czasu z siedziba w Poznaniu.

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym. Zawodnik ma obowiązek umieścić chip na „bucie”. Chip jest zwrotny.

Numer startowy należy przymocować na wysokości klatki piersiowej. Numer startowy jest dla zawodnika na pamiątkę.

Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 20 złotych. Dodatkowo za każdy nie zwrócony chip zawodnik zostanie obciążony kosztami administracyjnymi wynoszącymi 30zł brutto za sztukę.

Nagrody

Dla najlepszych 3 zawodników poszczególnych kategorii dyplomu oraz drobne nagrody rzeczowe.


Dla każdego zawodnika który ukończy bieg przewidziano napój i słodką przekąskę. Każdy zawodnik będzie mógł po biegu przyjemnie spędzić czas przy ognisku oraz wejść na wieże widokową.


Postanowienia końcowe
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Biegaj z Mapą oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej oraz sms informacji o zawodach Dziewicza Góra Biega.
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych są Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (dalej: my).
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Twoje dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, udzielić Ci rabatów finansowych, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania marketingowe w tym konkursy.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W takim przypadku odpowienie żadanie prosimy wysłać na kontakt@dziewiczagórabiega.pl
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.

Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego oraz przenosić opłaty startowej na innych uczestników.

Osoby niepełnoletnie ( od 16 lat ) mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2h.

Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.