Regulamin 22.23

GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY
W BIEGACH GÓRSKICH
2022/2023


1. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Integracja osób bior
ących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Integracja ruchowa rodzin

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegaj z Mapą”

3. MIEJSCE

Miejsce zawodów: Ośrodek Dziewicze Góra – Nadleśnictwo Łopuchówko k. Czerwonaka
Koordynaty GPS N52° 28′ 55.108″ E17° 0′ 18.9987″

W nawigacji Google maps, prosimy wpisać: Dziewicza Góra Biega.

Biuro zawodów znajduję się w budynku Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Łopuchówko. Czynne będzie od 8:15 do godziny 10:30.

4. TERMINY

22.10.2022

19.11.2022

10.12.2022

14.01.2023

25.02.2023

18.03.2023

5. ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie zawodów.
Limit uczestników wynosi 500 osób.
Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego.

Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej.
Osoby w wieku poniżej 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów oraz do wpisania ich danych podczas rejestracji. Zgłoszenie jest równoznaczne, ze zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego na udział niepełnoletniego w zawodach oraz zaakceptowanie regulaminu zawodów.

6. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 56zł ( płatne podczas rejestracji na bieg ).
W przypadku wolnych pakietów ( w dniu zawodów ) – 70 zł. Zgłoszenia w biurze zawodów tylko do godziny 10:00.
Opłata startowa biegi dziecięce 12 zł ( rejestracja tylko i wyłącznie online )

7. TRASA

Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu.
Na całej długości trasy oznaczające taśmy oraz strzałki kierunkowe.
Przebieganie pod taśmami, jest jednoznaczne ze skracaniem trasy, co powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Długość pętli
5,15km ( przewyższenie 125 m ).

8. DYSTANSE

Zawodnik sam wybiera dystans przy rejestracji na bieg.
Nieukończenie wybranego dystansu, oznacza dyskwalifikację.

Bieg Główny ( limit 400 osób )
Bieg na 5 km
Bieg na 10 km ( 2 x pętla DGB )
Marsz NW na 5 km

Biegi Dziecięce( limit 100 osób ):
Roczniki 2018 i młodsi            trasa 200 m
Roczniki 2017 – 2014              trasa 500 m
Roczniki 2013 – 2010              trasa 1000 m
Roczniki 2009 – 2006              trasa 1500 m

 

9. HARMONOGRAM

Bieg na 200m – start 9:00
Bieg na 500m – start 9:15
Bieg na 1000m – start 9:30
Bieg na 1500m – start 9:45

Bieg na 5 km start 10:50
Bieg na 10 km start 11:00
Nordic Walking start 11:02


10. NAGRODY

Po każdym biegu zawodnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

Po każdym biegu:
Biegi dziecięce i młodzieżowe oraz Nordic Walking – dekorujemy pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę ( kat. OPEN )*
Bieg na 5km oraz 10 km – dekorujemy trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn ( kat. OPEN )*
*dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.

Po finałowym etapie zostanie przeprowadzona dekoracja najlepszych zawodników.
Biegacze ( 5km i 10 km ) OPEN K i OPEN M oraz w kategoriach wiekowych na podstawie Klasyfikacji Generalnej.

Biegi dziecięce i młodzieżowe oraz marszu Nordic Walking trzy pierwsze miejsca w Kategorii OPEN K i OPEN M.

Dla najlepszych zawodników z całego cyklu ( wg klasyfikacji ), w kategorii OPEN puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych nagradzamy pierwsze miejsca pucharem i dyplomem. W przypadku pozyskania sponsora drobne nagrody rzeczowe.


Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.

11. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJI GENERALNEJ

Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu – liczone są najlepsze 4 starty z 6 z całego GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH na tym samym dystansie.
Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora, biegi się nie odbędą – klasyfikacja zostanie anulowana, jeżeli nie uda się rozegrać minimum czterech etapów.

Po każdym biegu zostaną przyznane punkty dla zawodników według wzoru: pierwszy zawodnik 1 pkt, drugi 2 pkt, trzeci 3 pkt itd.. Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla Kobiet oraz osobno dla Mężczyzn.
Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa cały cykl i kategorie wiekowe( w przypadku osób z tą samą liczbą punktów wygrywa osoba która zajmowała lepsze miejsca we wszystkich biegach oraz z większą ilością startów. Ostatecznie pod uwagę brane będą czasy z wszystkich biegów ).
Klasyfikacja udostępniona zostanie po trzecim etapie.

Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.


K
lasyfikacja OPEN dla biegów dziecięcych i młodzieżowych oraz marszu Nordic Walking.

Wg. Klasyfikacji na każdym dystansie:

Open Kobiet ( miejsca 1- 3 )
Open Mężczyzn ( miejsca 1 – 3 )

Kategorie Wiekowe dla biegaczy: ( nagradzane 1. miejsce w kategorii )
*kategorie wiekowe obowiązują z 2022 roku

K/M – 16 16 – 19 lat  (2006-2003)
K/M – 20 20 – 29 lat  (2002-1993)
K/M – 30 30 – 39 lat  (1992-1983)
K/M – 40 40 – 49 lat  (1982-1973)
K/M – 50 50 – 59 lat 
(1972-1963)
K/M – 60+ powyżej 60lat  (1962-)

Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.

Biegi dziecięce*
*kategorie wiekowe obowiązują z 2022 roku

Roczniki 2018 i młodsi – trasa 200 m
Roczniki 2017 – 2014
– trasa 500 m
Roczniki 2013 – 2010 – trasa 1000 m
Roczniki 2009 – 2006 – trasa 1500 m


12. ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeń dostępny jest na stronie www.dziewiczagorabiega.pl
Zawodnik wypełnia formularz zgłoszeń wybierając odpowiedni dystans na którym chce wystartować. Zgłoszenie jest ważne tylko po dokonaniu płatności w trakcje rejestracji.
Formularz zgłoszeń czynny jest do godz 20:00, do czwartku poprzedzającego zawody
W przypadku wolnych pakietów, możliwość zapisania się w biurze zawodów – dotyczy tylko biegu dorosłych.

13. POMIAR CZASU

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym.
Chip ( w formie opaski rzepowej ) zakładamy na kostkę – po biegu chip zwracamy.
Numer startowy należy przymocować w widocznym miejscu na wysokości klatki piersiowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu zawodnika.
Numer startowy jest dla zawodnika na pamiątkę.
N
ie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 złotych.

14. WYŻYWIENIE

Na Mecie dostępna będzie woda, herbata oraz słodkie przekąski.

15. OPIEKA MEDYCZNA

Podczas biegu głównego organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci wykwalifikowanego ratownika medycznego.

16 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Ze względów bezpieczeństwa podjęte zostały działania w zakresie ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego.
– w biurze zawodów dostępny będzie płyn do dezynfekcji,
– podczas odbioru numeru startowego zaleca się zasłonięcie nosa i ust,
– w biurze zawodów nie będą mogli gromadzić się zawodnicy, którzy odebrali pakiet startowy.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę ( z wyjątkiem klęsk żywiołowych itp. ).
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za zgoda opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny.
Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.

18. WYKAZ ZAGROŻEŃ W LESIE:

Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr,burza, grad, wysokie i niskie temperatury)
– Zagrożenie pożarowe
– Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne(możliwość potknięcia,poślizgnięcia)
-Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości(np.: konary,gałęzie,surowiec drzewny)
– Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem(m.in. Drewnem)
– Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego
– Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (np.: środki ochrony roślin, spaliny)
– Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in. możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze,żmije,wpływ roślin:pyłki,kolce, ciernie, właściwości parzące, wpływ gleby: wirusy, bakterie, grzyby)
– Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych
– Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów
– Zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń energetycznych
– Zagrożenia odzwierzęce (fizyczne, biologiczne)
– Możliwość zgubienia się w lesie.

19. PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy, iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub innych przekazanych przeze Ciebie dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17, o numerze NIP 7822563980 w celu uczestnictwa w imprezie.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Biegaj z Mapą oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej oraz SMS informacji o zawodach Dziewicza Góra Biega.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych są Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (dalej: my).
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na kontakt@dziewiczagorabiega.pl
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.